รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รับทำบัญชี ปิดงบ ยื่นภาษี ประกันสังคม

สำนักงานบัญชีธนพนธ์ การบัญชี

งานบัญชีไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจทำเองทั้งหมดเนื่องจากเป็นงานเฉพาะด้านมีความซับซ้อนในเรื่องของเอกสาร สำนักงานบัญชีธนพนธ์ การบัญชี เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ ผ่านการทำงานบริษัทชั้นนำของประเทศไทย (Big4) ที่จะช่วยให้งานบัญชีเป็นเรื่องง่าย ช่วยนำส่งภาษีในทุกๆเดือนทำให้ผู้ประกอบการจะสามารถประหยัดเวลา และสามารถเอาเวลาที่เหลือไปการหาลูกค้าและเพิ่มรายได้

สถานะทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจ โดยมี 2 รูปแบบ ได้แก่ "บุคคลธรรมดา" หรือ "นิติบุคคล" ซึ่ง 2 รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องข้อดี ข้อเสีย รวมถึงการจัดทำบัญชีและภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดย รูปแบบ นิติบุคคล เป็นรูปแบบที่ประกอบการส่วนใหญ่ใช้ ด้วยสาเหตุหลักคือ ภาษี โดยอัตราภาษีของนิติบุคคลได้รับจะมีเพียงอัตราเดียวคือ 20% แต่การเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดานั้นจะเพิ่มอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดตามรายรับสุทธิไปเรื่อยๆ สูงสุดถึง 35%

 1. รวบรวมเอกสารทางการบัญชีเบื้องต้นให้กับลูกค้า

 2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนบันทึกบัญชี

 3. บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน

 4. ออกใบแจ้งหนี้ ใบรับเงิน ใบจ่ายเงิน ให้ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากรกำหนด

 5. จัดทำรายงานควบคุมสินค้า วัตถุดิบ และ งานระหว่างทำ

 6. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

 7. จัดทำบัญชีแยกประเภทต่างๆ

 8. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี้ และลูกหนี้

 9. ปิดบัญชี จัดทำงบทดลอง และรายงานทางการเงิน รายเดือน ไตรมาส และ ประจำปี

 10. จัดทำงบการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร

 11. ยื่นงบการเงิน เป็นไปตาม ส.บช.3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่าน E-Filling รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นงบ ได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น

 1. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่ ภ.ง.ด.90 , 91, 94

 2. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี และสิ้นปี ได้แก่ ภงด.51 , ภงด.50

 3. จัดเตรียมเอกสารและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ ภาษีขาย

 5. เป็นตัวแทนในการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เมื่อพบข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่

 6. ให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางด้านภาษีอากร

เว็บไซค์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ธนพนธ์ การบัญชี จำกัด289 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโทร : 063 354 7667 Email : info@tnpaccounting.comwebsite: www.tnpaccounting.com